Sheeladevi Multipurpose Society's

Sheeladevi Multipurpose Society's

Hiwarkar Arts, Commerce and Science College, Wadi, Nagpur

Management Committee

Sh. Prakash M. Hiwarkar

President

Sh. Lalchand F. Garg

Vice-President

Smt. Lata P. Hiwarkar

Secretory

Sh. Yashpal M Gupta

Join-Secretory

Smt. Asha L. Garg

Tresurer

Sh. Pushparaj Anand

Member

Sh. Vishva L. Garg

Member

Scroll to Top